A A A K

SmodBIP

Strona główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Bobowej


DANE TELEADRESOWESzkoła Muzyczna I stopnia
w Bobowej

ul. Długoszowskich 3
38-350 Bobowa


gmina: Bobowa
powiat: gorlicki
województwo: małopolskie


tel. 18 35 11 026
e-mail: szkola.muzyczna@bobowa.pl
www: szkolamuzyczna.bobowa.pl

skrzynka ePUAP: /muzycznabobowa/domyslna


NIP: 7382146886
REGON: 123182253


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


RODO - klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej: ul. Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa, tel. (18) 35 11 026, e-mail: szkola.muzyczna@bobowa.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Pan Zbigniew Murjas pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

AktualnościOpublikował: Anna Góra
Publikacja dnia: 17.03.2021
Podpisał: Robert Gryzik
Dokument z dnia: 10.09.2018
Dokument oglądany razy: 20 598