A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOBOWEJ

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://muzyczna.bip.bobowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej
Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa

tel. 18 351 10 26
e-mail: szkola.muzyczna@bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.06.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2020 r. 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:

zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej posiada następujące ułatwienia:

- możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
- mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 01.02.2021 r.
Aktualizacja deklaracji - 31.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez Koordynatora ds. dostępności oraz Inspektora BHP Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej – Robert Gryzik
Adres do korespondencji: ul. Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa

Telefon: 18 351 10 26
E-mail: szkola.muzyczna@bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej znajduje się przy ul. Długoszowskich 3 w Bobowej. Budynek nie posiada zamontowanej windy.

Do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej prowadzi wejście od strony parkingu. Wejście od strony ulicy Grunwaldzkiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Sanitariat w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej umiejscowiony na parterze przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille-a, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Anna Góra
Publikacja dnia: 31.03.2023
Podpisał: Robert Gryzik
Dokument z dnia: 29.03.2022
Dokument oglądany razy: 778